Místní knihovna v Rohatcích

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny  Rohatce
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   0,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let
   0,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                   0,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpůjček
- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslaní                    0,-Kč
2. upomínka                                         0,-Kč
3. upomínka cestou zřizovatele           0,-Kč
 
c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulační poplatek                      0,-Kč /kus – u knih
                                                         0,-Kč/kus – u periodik        
 
III. Další služby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpůjční služba )
  se účtuje manipulační poplatek            50,-Kč/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu       0,-Kč/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2003